Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Carpeta Ciutadana
Informació Certificat Digital

Identifica electrònicament una persona.

Què és?

Un certificat digital és un document electrònic que es pot emmagatzemar al navegador, en una memòria USB, en un CD o bé en un xip integrat en una targeta com per exemple el DNI electrònic.

Aquest document està signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

El Certificat digital us permetrà realitzar tràmits de manera segura amb l'Administració pública per mitjà d'Internet. Gràcies al Certificat digital podreu oblidar-vos dels desplaçaments i esperes.

Què permet?

Permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Qui disposi d'un certificat digital podrà identificar-se i signar documents de forma segura i amb validesa legal.

Per accedir al certificat digital s'ha de fer a través d'un PIN, un número secret que només coneix el propietari.

Com es pot obtenir?

El certificat digital s'ha de sol.licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol.licitant, emetrà el certificat.

Certificats admesos a la Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat:

CATCert, Agència Catalana de Certificació (CATCert EC-IDCat)
FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT Clase 2 CA FIS, FNMT Clase 2 CA JUR)
DNI elèctronic
FirmaProfesional

Quins certificats facilita l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat

L'Ajuntament de Cornellà del Llobregat distribueix el certificat digital IdCAT als ciutadans i el lliura en una memòria USB.


Document PDFQuè és el clauer d'idCat?
Manual d'ús del clauer d'IdCat?

Cas d'ús

Dins de la Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat el certificat digital serveix per realitzar aquells tràmits que requereixen autenticació.
El certificat digital també us servirà per poder accedir a la Carpeta Ciutadana i consultar les vostres dades d'empadronament i les vostres dades fiscals.
A la Carpeta Ciutadana també tindreu accés a veure l'estat dels vostres tràmits, les vostres domiciliacions, etc...


Carpeta Ciutadana Accedir amb Certificat  Validació de documents