Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ALTES PADRO

ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Què és
Alta en el padró municipal d'habitants, com a conseqüència d'un canvi de residència, ja sigui perquè es prové d'un altre municipi de l'Estat espanyol o d'un país estranger.

Qui ho pot tramitar
Persones majors d'edat o menors degudament representats que resideixin a Cornellà de Llobregat.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Original del contracte de lloguer o de l'escriptura de compravenda.
2.- Si no en sou el titular, caldrà aportar una autorització del/de la propietari/ària o arrendatari/ària del pis. Segons el model que s'adjunta.
3.- D.N.I. o passaport original del/de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
4.- D.N.I. o passaport original del/s major/s de 14 anys.
5.- Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys. Si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part.
6.- En cas d'ésser estranger/a, original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d'identitat del país d'origen si pertanyeu a la C.E.E.
7.- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà de portar:
7.a- Autorització de la persona interessada per escrit i signada.
7.b- Autorització del pare i de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
7.c- D.N.I., N.I.E. o passaport original de qui fa el tràmit.

Temps de tramitació
Termini de resolució: A l'acte.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització de menors
PDF Autorització del titular de la vivenda
PDF Autorització Tràmit Padró
PDF Declaracio responsable menors