Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

IAE / DECLARACIO DE VARIACIÓ

Què és
A) Canvi del domicili del local d'una activitat
B) Declaració de variació d'elements tributaris i/o domicili social.

- Si és un canvi de domicili d'activitat dins del mateix municipi, es considera una variació de
dades que tindrà efectes en l'any següent.

- Si vé d'un altre municipi, cal tramitar la baixa en el municipi corresponent i l'alta nova a Cornellà.

Qui ho pot tramitar

La persona representant de la persona jurídica

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
1.- Persones físiques:
1a. Fotocòpia NIF/NIE
1b. Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1. Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.2. Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques
2.a.-Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
2.b.- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
2.c.- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
2.d.- Fotocòpia NIF/NIE de l'administrador o apoderat.
2.e.- Si la persona que fa el tràmit no té poders o no es l'administrador, a més de la documentació anterior:
2.e.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders o administrador i pel representant.
2.b.2.- Fotocòpia D.N.I./N.I.E. persona autoritzada per fer el tràmit i de l' autoritzant
3.- Fotocòpia de l'impost de societats en cas de facturar més d'un milió d'euros.

On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.