Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

IAE / DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS INDEGUTS

Què és
Retornar tot l'import o una part d'un rebut/liquidació, per haver-se produït la baixa de l'activitat, per un error en el seu contingut o per qualsevol altre motiu.

Qui ho pot tramitar

La persona titular de l'activitat o representant de la persona jurídica.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Documentació que estimi convenient en la que es fonamenti la seva petició.
5.- Número de compte on l' interessat desitja li sigui abonat l' import, d'acord amb el model adjunt o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri l' interessat com titular o cotitular.
5.- Lliureu la instancia amb tota la documentació, al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà.
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Plantilla donar d'alta número de compte per transferència