Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

IAE / DECLARACIÓ D' ALTA D' UN LOCAL AFECTE A L' ACTIVITAT.

Què és
Tramitar l'alta d'un local afecte a l'activitat, és a dir, aquell on no s'exerceix l'activitat principal però que és necessàri per dur a terme l'activitat: oficines administratives, magatzems, centres de direcció, etc.


Qui ho pot tramitar

La persona titular de l'activitat o representant de la persona jurídica.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
1.- Persones físiques:
1a. Fotocòpia NIF/NIE
1b. Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1. Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.2. Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques
2.a.-Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
2.b.- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
2.c.- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
2.d.- Fotocòpia NIF/NIE de l'administrador o apoderat.
2.e.- Si la persona que fa el tràmit no té poders o no es l'administrador, a més de la documentació anterior:
2.e.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders o administrador i pel representant.
2.b.2.- Fotocòpia D.N.I./N.I.E. persona autoritzada per fer el tràmit i de l' autoritzant
3.- Fotocòpia de l'impost de societats en cas de facturar més d'un milió d'euros.