Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

IAE / DECLARACIÓ DE BAIXA

Què és
L' impost d'activitats econòmiques és un tribut directe i de caràcter real, que grava l' exercici, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si es realitzen en un local determinat o no.

Qui ho pot tramitar

La perosna titular de l'activitat o representant de la persona jurídica.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
1.- Persones físiques:
1a. Fotocòpia NIF/NIE
1b. Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1. Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.2. Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques
2.a.-Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
2.b.- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
2.c.- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
2.d.- Fotocòpia NIF/NIE de l'administrador o apoderat.
2.e.- Si la persona que fa el tràmit no té poders o no es l'administrador, a més de la documentació anterior:
2.e.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders o administrador i pel representant.
2.b.2.- Fotocòpia D.N.I./N.I.E. persona autoritzada per fer el tràmit i de l' autoritzantQuan es pot tramitar
El termini de presentació és d'un mes a comptar desde la finalització de l'activitat.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)