Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

PLUS-VÀLUA / AUTOLIQUIDACIÓ PER TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT ENTRE VIUS

Què és
Autoliquidació per compra venda d'una propietat o per qualsevol altra transmissió de la propietat o drets reals.

Qui ho pot tramitar
Les persones que transmeten el bé o el dret, o el seus representants.
En la donació serà l'adquirent o el seu representant.


Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Persones físiques:
1.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
1.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
1.c- Escriptura poders.
1.d- Autorització per escrit signada per l'interessat i el representant.
1.e- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques:
2.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
2.b- Fotocòpia CIF empresa.
2.c- Fotocòpia escriptura poders.
2.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
2.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
2.d.2.- NIF/NIE de la persona autoritzada per fer el trámit.
3.- Còpia simple o fotocòpia de l'escriptura de compra-venda o de qualsevol document o
contracte que origini un canvi del subjecte titular de la propietat per actes entre vius.
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)