Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

PLUS-VÀLUA / SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ TRANSMISSIONS PER CAUSA DE MORT

Què és
Gaudiran de bonificació en la quota de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana els adquirents en les transmissions per causa de mort, quan l'objecte tributari sigui l'habitatge habitual de l'adquirent i hi figuri empadronat actualment i des d'abans del decés del transmitent.

Qui ho pot tramitar
Les persones adquirents que compleixin les següents condicions:
- Cònjuge de 60 anys o més.
- Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més.
- Ascendents i adoptants de 60 anys o més.
- Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, discapacitats
físics, en grau igual o superior al 65%.
- Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, discapacitats psíquics en
  tots els seus graus.
- Parelles de fet de 60 anys o més degudament inscrites al Registre corresponent tindran la
  mateixa consideració que els cònjuges.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
3.- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
3.1- Escriptura poders.
3.2- Autorització per escrit signada per l'interessat i pel representant.
3.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Qualsevol document que acrediti que l'immoble que s'adquireix és el seu habitatge habitual.
5.- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació, fent constar el número del compte bancari
en aquells casos en què es sol.·licita una vegada ingressat l'import de l'autoliquidació,
al Registre General de l'Ajuntament o, envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n,
08940 Cornellà de Llobregat.
On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.