Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

PLUS-VÀLUA / AUTOLIQUIDACIÓ PER TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT PER CAUSA DE MORT

Què és
Autoliquidació per una transmissió de la propietat o de drets reals per causa de mort.

Qui ho pot tramitar
Les persones que adquireixen el bé o dret, o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Persones físiques:
1.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
1.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
1.b.1- Escriptura poders.
1.b.2- Autorització per escrit signada per l'interessat i el representante.
1.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques:
2.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
2.b- Fotocòpia CIF empresa.
2.c- Fotocòpia escriptura poders.
2.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior,
2.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
2.d.2- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit.
3.- Còpia simple o fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència o de qualsevol document
que origini un canvi del subjecte titular de la propietat per causa de mort.On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.