Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / CANVI DE TITULAR

Què és
Quan es produeix un canvi de titularitat d'una finca.

Qui ho pot tramitar
El nou propietari, el transmitent de la finca o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Persones físiques:
1.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
1.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
1.b.1- Escriptura poders.
1.b.2- Autorització per escrit signada per l'interessat.
1.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el
tràmit.
2.- Persones jurídiques:
2.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
2.b- Fotocòpia CIF empresa.
2.c- Fotocòpia escriptura poders.
2.d- Si la persona que en fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
2.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
2.d.2- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
3.- Document públic o privat que origina l'alteració.