Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / BAIXA PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA

Què és
Donar de baixa en l'impost de béns immobles una finca que s'ha expropiat.


Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona tirular.
2.b- Si qui en fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura de poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el tràmit.
3.-Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que fa el tràmit
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior haurà
d'aportar l'autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.c- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Acta d'ocupació o document que acrediti l'expropiació.
5.- Plànol de la finca.
6.- 5.- Poden lliurar la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, enviar-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà de Llobregat o be directament a l'oficina de tramitació.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35