Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / BONIFICACIÓ PER A EMPRESES CONSTRUCTORES

Què és
En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 50% de la quota de l'Impost sobre bens immobles, de conformitat amb l'article 74 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Qui ho pot tramitar
Empreses constructores, urbanitzadores i promotores propietàries de l'immoble.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Fotocòpia escriptura de constitució de la societat.
3.- Fotocòpia escriptura de poders.
4.- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
4.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
4.2.- NIF/NIE persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
5.- Declaració de l'administrador conforme la finca no figura entre els béns de l'immobilitzat.
6.- Escrit de l'arquitecte director de l'obra, visat pel Col.legi d'Arquitectes, acreditant la data d'inici d'aquesta.
7.- Fotocòpia de la Llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament.
8.- Alta en l'IAE de l'epígraf 833.2 o declaració en el Cens d'obligats tributaris.
9.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o
envieu-la per correu a Plaça de l'Esglèsia s/n 08940-Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.