Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / BONIFICACIÓ PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Què és

Gaudir les famílies nombroses de la bonificació en la quota íntegra/líquida de l'Impost sobre bens immobles, que tot seguit s'indica, segons la seva categoria:

1ª categoria...... 75%
Resta categories. 90%Qui ho pot tramitar


Els titulars de l'Impost que ostentin la condició de família nombrosa en la data de l'acreditament de l'Impost, dia 1 de gener, sempre que l'immoble de què es tracti sigui l'habitatge habitual de la família i que s'acompleixin els següents requisits:

 1. Tots els membres de la família o, en tot cas, el nombre de membres mínim per ser considerats legalment famílies nombroses, han d'estar empadronats en l'esmentat habitatge.

 2. El conjunt d'ingressos anyals del sol.licitant i dels que, segons el padró Municipal d'habitants, convisquin amb ell hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

  1. Titular del títol de família nombrosa: Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent per l'any de l'atorgament de la bonificació.

  2. Per cada persona de més que convisqui amb el sol.licitant s'afegirà un 20% fins un màxim del 120 %.

 3. La base liquidable de l'habitatge haurà de ser, com a màxim, l'import que resulti de multiplicar de IPREM de l'any que se sol.liciti la bonificació, en còmput mensual, per 350 vegades.

 4. No hauràn de figurar com a titulars de cap altre immoble en aquest o en altre municipi, ni el sol.licitant ni les persones que convisquin amb ells, excepte per una plaça d'aparcament. El valor conjunt d'ambdós no podrà ser superior a l'apartat 3 anterior

PERSONES QUE

CONVIUEN

INGRESSOS BRUTS

ANUALS

28.946,17
310.437,20
411.928,22
513.419,25
614.910,28
7 o más16.401,31

A més Màx. Base Liquidable de la finca (habitatge + pàrquing):186.378,50 (350 vegades IPREM mensual)

Com es pot tramitar

 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.

 2. Documentació necessària:

  1. Fotocòpia NIF/NIE del titular de l'habitatge i de tots els membres de la llar.

  2. Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:

   1. Escriptura de poders.

   2. Autorització per escrit signada per l'interessat i el representant.

   3. Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzada per fer-ne el tràmit.

  3. Títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

  4. Declaració de l'Impost sobre renda de persones físiques presentada a l'exercici immediatament anterior al de la sol.licitud de la bonificació o certificació de l'Agència Tributària en el cas de no estar obligats a presentar-les.

  5. En el cas de no presentar declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, l'Ajuntament sol.licitarà a l'Administració d'Hisenda certificació de no tributar per l'indicat concepte. A aquests efectes els peticionaris i altres obligats autoritzaran, en el moment de presentar la sol.licitud,a l'Ajuntament per demanar a l'Agència Estatal Tributària aquesta informació.

  6. També han de presentar, segons el cas:

   1. Treballadors per compte aliè: fulls de salari corresponent al mes anterior a la sol.licitud.

   2. Treballadors autònoms: documentació darrer pagament fraccionat IRPF.

   3. Pensionistes: notificació de la revalorització de la pensió de l'any que presenti la sol.licitud o autorització petició certificat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

   4. Carnet de desocupació amb el segell al corrent.

   5. Documentació acreditativa de la prestació per desocupació o justificant d'haver exhaurit la prestació.

  7. Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, o envieu-la per correu a Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.  On adreçar-se

  OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
  Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
  Link extern Veure mapa amb
  Observacions:
  Informació i tramitació
  Horari d'atenció al ciutadà:
  Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
  Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
  Telèfon: 93 377 02 12

  Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
  Matí: de 08:30h a 13:30h
  Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)