Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GESTIO TRIBUTARIA

PLUSVÀLUA / SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ EN CAS DE DACIÓ EN PAGAMENT O EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA

Què és

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urba en cas de dació en pagament o execució hipotecària sempre que es compleixin els requisits que estableix l'article 105.a.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei reguladora d'Hisendes locals.

Qui ho pot tramitar

Les persones físiques que transmeten el bé, o el seus representants

Com es pot tramitar

1 - PRESENCIALMENT a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
2 - PER CORREU CERTIFICAT
3 - PER INTERNET


Documentació necessària

1.-Instància.

2.-Fotocòpia NIF/NIE de l'interessat

Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar també:

-Escriptura de poders o autorització per escrit signada per l'interessat i el representant
-Fotocòpia NIF/NIE del representant.

3.- Volant històric de convivència

4.- En cas de dació en pagament:

-Fotocòpia de l'escriptura de dació en pagament.

5.- En cas d'execució hipotecària

-Fotocòpia de l'escriptura de compra-venda inicial.
-Fotocòpia del manament judicial del decret d'adjudicació
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Model sol·licitud d'exempció