Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SUBVENCIONS

SOL·LICITUD D'AJUT PEL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA

Què és
Una ajuda econòmica en forma de subvenció per aquelles persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin o hagin estat gravades per l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana del municipi de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2018 i aquelles transmisions que gravades durant l'exercici 2017, el termini de sol·licitud de liquidació de l'IVTNU finalitzi dins de l'exercici 2018 i que es trobin compreses en el supòsits que es determinen a les bases reguladores publicades a tal efecte.

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

 • Que el subjecte passiu consti inscrit al Padró Municipal d'Habitants com a mínim 1 any immediatament abans de la transmissió.
 • No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, per cap altre immoble, en aquest o altre municipi, excepte per la seva vivenda habitual, que com a màxim pot incloure una plaça de garatge i un traster.S'exceptuen també propietats rústiques.
 • El conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el Padró Municipal d'Habitants convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:


Unitat FamiliarImport anualImport mensual
1 persona 9.788,69 € 699,19 €
2 (+35%) 13.214,73 €943,91 €
3 (+20%) 15.172,47 €1.083,74 €
4 (+20%) 17.130,21 €1.223,58 €
5 (+20%)19.087,95 €1.363,42 €
6 (+20%)21.045,68 €1.503,26 €
7 o més (+20%)23.003,42 €1.643,10 €


El import de la subvenció es determinarà en funció dels trams següents:

- Fins 3.999,99 €: 50%
- De 4.000,00 € a 7.000,99 €: 75%
- Més de 7.001 €: 95%

Les peticions es podran presentar durant tot a l'any 2018.

La petició d'aquest ajut no paral·litza en cap cas els terminis de pagament, si s'ha liquidat o autoliquidat l'impost.


Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant legal.Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT, presentant la sol·licitud amb tota la documentació necessària al Registre General de l'Ajuntament (Cita prèvia), o en qualsevol altre Registre d'una Administració Pública.
PER CORREU ORDINARI adreçat a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà, Plaça de l'Església, s/n 08940 - CORNELLA DE LLOBREGAT
ON LINE (Carpeta ciutadana) si és disposa de signatura digital la petició conjuntament amb tota la documentació es podrà enregistrar de forma electrònica.

Preu
Gratuït

Documentació necessària

Amb caràcter general la present instància ha d'anar acompanyada de:
 1. Fotocopia del NIF/NIE del sol·licitant i de la resta de membres de la llar.
 2. Fotocòpia del llibre de família.
 3. Còpia de les escriptures que acreditin la transmissió.
 4. Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell/ella:
  1. Declaració de la Renda de tots els membres de la llar que estiguin obligats.
  2. Autorització del sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a l'Agència Tributària si estan obligats a tributar o no per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'any 2016 i, si és el cas, les rendes que perceben.
  3. Autorització del sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a la Gerència General del Cadastre informació sobre titularitat de béns immobles.
  4. Autorització del sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social l'import de les pensions que perceben o bé l'acreditació de no percebre cap quantitat, pel que respecta a l'exercici 2018.
 5. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat.
 6. Còpia de la liquidació/autoliquidació de l'IITVNU (plusvàlua municipal). S'ha de tenir en compte que la sol·licitud de l'ajut no paral·litza en cap cas els terminis de pagament d'aquestes liquidacions/autoliquidacions.
 7. Declaracions responsables de:
  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte. En cas que l'ajut superi els 3.000 euros serà necessària la presentació a més dels certificats d'estar al corrent de pagament d'Hisenda i de la Seguretat Social.
  2. No concórrer en cap de les circumstàncies determinades a l'article 13 de la Llei de subvencions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari.
 8. Historial de canvi de domicili amb convivència.
 9. Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant estimi oportuna.
Amb caràcter específic:
 1. En cas de treballadors per compte aliè, copia del full de salari corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajut.
 2. En cas de treballadors autònoms, document dels darrers pagaments fraccionats de l'IRPF de l'exercici 2017 .
 3. En cas d'atur:
  1. El carnet de desocupació amb segell al corrent.
  2. Documentació acreditativa de la prestació per desocupació o justificant d'haver exhaurit la prestació.
Observacions

Aquest ajut, en cas de concessió, tindrà la consideració de subvenció pública, per la qual cosa les seves dades personals i la quantia atorgada figuraran en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Així mateix, els imports atorgats en concepte de subvenció hauran de ser declarats en la liquidació del corresponent Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Bases Reguladores i descàrrega d'impresos