Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 MERCATS

VENDA NO SEDENTARIA: TRANSMISSIÓ LLOC DE VENDA

Què és
Canvi de nom de la parada del mercat ambulant que es desenvolupen a l'exterior dels mercats municipals d'abast, i que actualment són:

- Dimarts.- a l'exterior del mercat municipal del Centre
- Dijous.- a l'exterior del mercat municipal de Marsans
- Dijous.- a l'exterior del mercat municipal de Sant Ildefons, i
- Dissabte.- Mercat del col·leccionista, a l'exterior mercat municipal de Sant Ildefons

En cas de coincidir algun d'aquests dies en festiu, s'avançarà el mercat al dia hàbil anterior immediat.

Com es pot tramitar
Juntament amb la comunicació prèvia, hi haurà d'adjuntar, la següent documentació ;

- Instància degudament emplenada i signada pel cedent i l'adquirent
- Fotocòpia del DNI / NIE, o permís de residència permanent o per treballar per compte propi
- Certificat emès per la Tresoreria Municipal d'estar al corrent de pagament
- Fotocòpia de l'alta d'autònoms o del règim de la seguretat social que correspongui
- Fotocòpia de l'alta de impost d'activitats econòmiques
- Dues fotografies de l'adquirent
- En cas de defunció, justificació de ser el successor legal.

Normativa
pdf Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals de Cornellà de Llobregat.

Observacions
Presentar la instància amb tota la documentació al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o enviar-la per correu a plaça de l'Església, s/n. 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància