Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 MERCATS

SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM DE LES PARADES DELS MERCATS MUNICIPALS D'ABASTAMENT

Què és
Sol.licitud per la cessió de l'adjudicació de la parada.

Qui ho pot tramitar

De forma conjunta, l'adjudicatari i el sol·licitant, sempre que es compleixin les condicions fixades a l'article 15 del Reglament dels Mercats Municipals d'Abastament:

1.- Que el cedent hagi tingut més d'una any el lloc de venda o magatzem objecte de la concessió, excepte quan la titularitat s'hagi adquirit per transmissió mortis causa.
2.- Que el cessionari ha de complir les condicions fixades al Reglament dels Mercats Municipals d'Abastament per esser titular i les garanties exigides al cedent.
3.- Que el cedent estigui al corrent de les obligacions tributàries derivades de la unitat de venda que pretén cedir.


Com es pot tramitar
Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la a nom del nou titular fent constar el conforme del cedent, expressant el compliment de les condicions fixades a l'article 15 del Reglament dels Mercats Municipals d'Abastament
2.- Fotocòpia del DNI d'ambdues parts, o si és el cas, permís de residència permanent o permís de treball per conta pròpia.
3.- Fotocòpia del CIF de l'empresa interessada.
4.- Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat, amb la corresponent inscripció.
5.- Fotocòpia de l'escriptura de poders, amb la corresponent inscripció.
6.- Resguard acreditatiu del pagament de la taxa municipal que podeu sol·licitar al Departament d'Activitats i Ordenances Cíviques.
7.- Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques del peticionari.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
pdf Reglament dels mercats municipals d’abastament.

Observacions
Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correo a Plaça de la Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica