Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

AL·LEGACIÓ O RECURSOS MULTES DE TRÀNSIT

Què és
Consisteix en demanar que s'anul.li o es modifiqui una multa per infracció de transit.

Qui ho pot tramitar
La persona titular del vehicle o a qui li han imposat la multa.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:
1-. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà.

PER CORREU CERTIFICAT

PER INTERNET:
1.- Empleneu i envieu el formulari d' Al.legació de multa de trànsit que trobareu en la Carpeta Ciutadana, dintre de l'apartat "Tràmits On-Line".


Quan es pot tramitar
Es pot presentar l'al·legació o recurs dins dels terminis que s'indiquen en la notificació o en la normativa aplicable.

Observacions
Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.
En alguns casos d'al·legació o recurs haureu de presentar la documentació justificativa següent:
- Venda del vehicle: fotocòpia compulsada del contracte de compravenda on constin les dades identificatives de les persones implicades, en cas de transferència.
- Baixa del vehicle: fotocòpia del document de baixa emès per la Prefectura Provincial de Trànsit o fotocòpia del certificat de cessió del vehicle a la Guàrdia Urbana o a un centre de desballestament de vehicles homologat per la Generalitat de Catalunya.
- Titularitat de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat: fotocòpia de la targeta homologada expedida per la Generalitat de Catalunya.
- Obtenció del tiquet de zona blava o verda: fotocòpia del resguard del tiquet de 6 euros obtingut per la persona interessada en anul·lar la denúncia.
- Pagament o l'ajornament en període voluntari: documentació acreditativa d'aquest motiu.
- Defunció del denunciat: fotocòpia del certificat de defunció.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Al·legacions o recursos a Multes de Trànsit