Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

RESERVA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Què és

Sol·licitar la reserva d'una plaça d’estacionament en la via pública.

Qui ho pot tramitar

- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "titular conductor/a".

- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda, la persona titular sigui menor de 18 anys o, si es més gran, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

- Les persones amb discapacitat visual, titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "titular no conductor/a" que no tinguin mobilitat motora reduïda, NO tenen dret a la reserva d'estacionament.

Requisits:

- Estar empadronat/da en el domicili proper a la ubicació sol·licitada per a la reserva.
- En el cas de les sol·licituds per a "titulars no conductors", estar empadronats/des, tant el titular com el conductor/a del vehicle a autoritzar, en el mateix domicili (proper a la ubicació sol·licitada).
- No disposar de cap plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili.


Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud per duplicat i signeu-les.
2.- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
3.- Croquis indicatiu de la ubicació de l'estacionament.
4.- Fotocòpia compulsada del certificat de la qualificació de la disminució.
5.- Fotocòpia compulsada de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb disminució.
6.- Permís de circulació.
7.- Carnet de conduïr (Veure observacions).

* Nota:
- Per a tramitar la targeta d'aparcament per a persones amb disminució, veure el tràmit corresponent ("TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ").

Temps de tramitació
Termini: 2 mesos. Silenci negatiu.

Observacions
- Les modificacions de reserva es comunicaran mitjançant instància i adjuntant la documentació que acrediti la modificació (còpia compulsada permís circulació i fitxa tècnica).
- Les despeses ocasionades per la senyalització (dos senyals verticals homologats, dels que prohibeixen l'estacionament) aniran a càrrec de l'interressat.
- Cal tenir en compte el que disposa el decret 97/2002, de 5 de març, que regula la tarja d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures dirigides a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, així com la vigent ordenança municipal de circulació.On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica