Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OCUPACIÓ VIA PUBLICA

TENDALS I/O MARQUESINES EN ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

Què és
Ocupació de la via pública amb marquesines o tendals i altres elements (per ex: estufes) relacionats amb l'ocupació de taules i cadires en serveis de restauració.

Qui ho pot tramitar
Els titulars d'establiments de restauració o els seus representants.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT

Documentació necessària:

Consulta prèvia:

1.- Emplenar la sol·licitud.
2.- Fotocòpia del DNI del titular.
3.- Breu descripció de l'objecte, expressant el material del qual està fet, el tipus d'ancoratge, la superfície que ocuparia i quines garanties de solidesa i durabilitat tenen.

Sol·licitud:

1.- Emplenar la sol·licitud.
2.- Fotocòpia del DNI del titular.
3.- Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil.
4.- Memòria descriptiva de l'objecte, on s'expressi amb exactitud el material del qual està fet, l'ancoratge que té, la superfície que ocupa un cop completament obert el tendal i les garanties de solidesa i durabilitat.
5.- Certificat de l'instal·lador o subministrador.
6.- Certificat emès per tècnic competent (si cal qualsevol tipus d'obra per la seva col·locació) de la correcta instal·lació i del compliment de les mesures de seguretat corresponents.
7.- Fotografia o gràfic d'aquest.
8.- Plànol d'emplaçament.
9.- Autoliquidació de la taxa (segons Ordenança Fiscal núm. 19, apartat (a) punt 2).

Temps de tramitació
La tramitació i resolució té un termini màxim de 2 mesos.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
pdf Ordenança Reguladora de l'Ocupació de Terrenys mitjançant taules, marquesines, tendals i altres elements similars al servei d'establiments de restauració.

Observacions
- Procediment:
Abans de fer la sol·licitud caldria realitzar la consulta prèvia al departament d'Activitats i Ordenances Cíviques, i en el cas favorable es podrà formalitzar la sol·licitud.

- Condicions tècniques:
1.- No s'autoritzaran les instal·lacions en les voreres de menys de 4m d'amplada.
2.- En voreres de mes de 4m d'amplada s'ha de deixar lliure la meitat de l'amplada total.
3.- Els materials utilitzats hauran d'oferir suficients garanties estètiques i de solidesa. En aquest sentit queda expressament prohibit l'ús del fibrociment, de les plaques translúcides de PVC o similars, del canvi o de qualsevol altre material que els tècnics municipals considerin no adient.
4.- L'alçada mínima de les instal·lacions serà de 2,25 m, i s'hi admeten penjolls o serrells fins a una alçada mínima de 2 m.

- La responsabilitat dels danys causats pels elements que ocupen via pública correspondrà al titular de la llicència.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica