Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OCUPACIÓ VIA PUBLICA

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES - RESTAURACIÓ

Què és
La instal·lació de taules i cadires pels titulars de serveis de restauració.

Qui ho pot tramitar
Titulars de les autoritzacions municipals d'activitats relacionades amb la restauració.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT

Documentació llicència:

1. Emplenar la sol·licitud.
2. Fotocòpia del DNI del titular, o representant legal.
3. Especificació: emplaçament, número i tipus de mòdul de taules i cadires (T2, T3 o T4), i període d'ocupació. (Veure Observacions !!)
4. Plànol escala 1/500, delimitant la via pública a ocupar.
5. Liquidació de la taxa per l'Ocupació de Terrenys d'us Públic amb diverses Activitats (segons Ordenança Fiscal núm. 19).
6. Pòlissa de responsabilitat Civil d'un import mínim de 300.000 euros, que inclogui l'ocupació de la terrassa.

Documentació pròrroga:

1. Emplenar la sol·licitud.
2. Fotocòpia del DNI del titular, o representant legal.
3. Especificació: mateix emplaçament, número de taules i cadires, i període d'ocupació autoritzats.
4. Liquidació de la taxa per l'Ocupació de Terrenys d'us Públic amb diverses Activitats (segons Ordenança Fiscal núm. 19).
5. Rebut assegurança de responsabilitat Civil d'un import mínim de 300.000 euros, que inclogui l'ocupació de la terrassa, si en el moment de sol·licitar la pròrroga estigués caducada la pòlissa.

Quan es pot tramitar
Termini de presentació :
- Per a primera llicència d'ocupació: 1 mes (30 dies naturals ) abans d'iniciar-la.
- Per a la pròrroga: 5 dies hàbils abans d'acabar el termini de la llicència d'ocupació.

Es podrà sol·licitar l'ocupació des de l'1 de gener a 31 de desembre.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
pdf Ordenança Reguladora de l'Ocupació de Terrenys mitjançant taules, marquesines, tendals i altres elements similars al servei d'establiments de restauració.

Observacions
- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correo a, Plaça de la Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.
- L'ocupació es sol·licitarà com a mínim per un mes natural.
- Equivalència: Mòduls de taules = m2
T2 = 1,5 m2 = 1 taula i 2 cadires
T3 = 2 m2 = 1 taula i 3 cadires
T4 = 2,50 m2 = 1 taula i 4 cadires
- Es podrà prorrogar, com a mínim per un mes, la llicència d'ocupació que no superi els metres i emplaçament ocupat.
- No es podrà prorrogar la llicència atorgada l'any anterior.
- No s'autoritzarà l'ocupació de terrasses on s'impedeixi l'ús d'espais reservats, com a càrregues i descàrregues, etc., davant de passos de vianants, de mobiliaris urbans, etc.
- No s'autoritzarà la instal·lació de sistemes de reproducció musical, sonora i visual a la terrassa, excepte en supòsits especialment permesos a l'Ordenança.
- La sol·licitud per festes populars serà com a màxim per 7 dies.
- La llicència d'ocupació temporal s'otorga a precari, poden-se revocar per raons d'interès públic en qualsevol moment sense dret a indemnització.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica