Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SERVEIS GENERALS

ADJUDICACIÓ DEL DRET FUNERARI SOBRE TOMBES, NÍNXOLS I COLUMBARIS

Què és
És l'adjudicació del dret funerari sobre les tombes, nínxols i columbaris del Cementiri Municipal mitjançant la concessió administrativa.

Qui ho pot tramitar
Les persones físiques que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar i no estiguin afectats per cap de les causes d'incapacitat i/o incompatibilitat previstes a la Llei.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Per a presentar sol·licituds i concòrrer a la licitació, els proponents hauran de presentar els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o targeta de residència.
b) Instància-Proposició signada (segons model annex)
c) Declaració de Capacitat. Aquesta declaració ha d'incloure manifestament:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries.
-Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
-No tenir cap deute de naturalessa tributària amb l' ajuntament de Cornellà de Llobregat.

d) Justificants que acreditin la concorrència en els solicitants d'algun dels mèrits assenyalats en el barem de l'article 7 , si concorren.

Quan es pot tramitar
Del 1 de juny de 2014 fins el dia 30 de juny de 2014.
Horari de 9:30 a 14:30
S'atendrà per estricte ordre d'arribada a la Oficina d' Atenció al Ciutadà

Observacions
Per més informació consultar el Plec de Condicions particulars reguladores de la concessió.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Plec de clàusules particulars
DOT Instància-Proposició