Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS.

Què és
Retornar l'import o part del mateix d'un rebut, liquidació o autoliquidació per qualsevol causa.

Qui ho pot tramitar

La persona propietari del vehicle o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.1- Autorització per escrit signada per l'interessat.
2.b.1- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer-ne el tràmit.
3.- Persones jurídiques
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que en fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2- NIF/NIE persona autoritzada per fer-ne el trámit.
4.- Documents que s'estimin convenients, en els què fonamenti la seva petició.
5.- Lliureu la instància amb tota la documentació, fent constar el número de compte bancari
on s'ha d'ingressar la devolució, al Registre General de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Cornellà, o envieu-la per
correu a C/ Ametller, 12 - 08940 Cornellà de Llobregat.On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat