Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/ANUL.LAR UN REBUT, UNA LIQUIDACIÓ O UNA AUTOLIQUIDACIÓ

Què és
Anul·lar un rebut, liquidació o autoliquidació per baixa, canvi de domicili,
desballestament, transferència, robatori del vehicle, per haver-se produït un error
en el seu contingut o per qualsevol altre motiu, o be per tenir concedida l'exempció
per minusvalia.

Qui ho pot tramitar

La persona propietaria del vehicle o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
3.a- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona titular.
3.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
3.b.a- Escriptura poders.
3.b.c- Autorització per escrit signada per la persona interessada.
3.b.d- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el
tràmit.
4.- Persones jurídiques:
4.a- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que en fa el tràmit.
4.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
4.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
4.b.2 - NIF/NIE de la persona autoritzada per fer el trámit.
5.- Document de Trànsit que acrediti la baixa, la transferència, Sentència Judicial o
document de la Guàrdia Urbana que acrediti el lliurament del vehicle per al seu
desballestament.
6.- Si la sol·licitud és per robatori, és necessària la còpia de la denúncia, el document
de Trànsit que acrediti la tramitació de la baixa i pagament de l'impost fins a la
data de presentació.
7.- Si l'anul·lació es sol·licita per gaudir d'exempció per minusvalia, s'ha de tenir en
compte, que si ja s'ha girat el rebut, cal aportar la documentació detallada al
tràmit "d'exempció per minusvalia" en el cas que no la tingui concedida, i si està
concedida, fotocòpia del Decret de concessió.
8.- Si l'anul·lació és com a conseqüència de qualsevol altre motiu, s'ha de portar la
documentació que estimi convenient en la què fonamenti la seva petició.

On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat