Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS/INDUSTRIALS

Què és

La prestació d'aquest servei és de recepció voluntària, pot ser prestat pel sector privat, per gestors homologats per l'Agència de Residus de Catalunya.

La quota de la Taxa municipal es reduirà quan la persona titular del local o establiment acrediti que efectua mitjançant els esmentats gestors la recollida i transport dels residus.

La reducció consistirà en l'aplicació del coeficient corrector que tot seguit es detalla, segons el tipus de fracció que s'hagi contractat:

Fracció recollida Coeficient reductor

Cartró 0,20
Vidre 0,20
Paper 0,20
Envasos 0,20
Orgànica 0,20

Qui ho pot tramitar

La persona titular de l'activitat o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:
Imprimiu la instància i ompliu-la

Documentació necessària:

1. Persones físiques:

1.a- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona titular.
1.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1.- Escriptura de poders
1.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.3.- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona autoritzada per fer el tràmit.

2.- Persones jurídiques:
2.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que fa el tràmit.
2.b- Si la persona que en fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
2.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
2.b.2.- Fotocòpia NIF/NIE persona autoritzant i autoritzada per fer-ne el trámit.

3.- Certificació de l'empresa que presta el servei conforme el contracte té una vigència, com a mínim, per l'any del periode impositiu.

4.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, o envieu-la per correu a la Plaça de l'Esglèsia s/n, 08940 Cornellà de Llobregat.
On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.