Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / ALTA DE LA FINCA PER OMISSIÓ EN EL CADASTRE

Què és
Quan una finca no existeix en el cadastre urbà, però físicament si existeix, per la qual cosa es sol·licita que s'inclogui en el cadastre.


Qui ho pot tramitar
El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per l'interessat i pel representant.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el
tràmit.
3.-Persones juridiques:
3.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
3.b- Fotocòpia CIF empresa.
3.c- Fotocòpia escriptura poders.
3.d- Si la persona que en fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.d.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Fotocòpia de l'escriptura o de la inscripció registral de la finca.
5.- Plànol de la situació de la finca.
6.- Podeu lliurar la instancia amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, enviar-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà, o be adreçar-se directament a l'oficina de tramitació.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35