Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ DEL COEFICIENT DE LA PROPIETAT DE LA FINCA

Què és
Quan el coeficient de propietat assignat no sigui el mateix que consta a l'escriptura de divisió horitzontal o inscripció registral.


Qui ho pot tramitar

La persona titular de l'immoble o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b.- Si qui en fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer-ne
el tràmit.
3.-Persones jurídiques:
3.a.- Fotocòpia escriptura poders.
3.b.- Si la persona que en fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer-ne el tràmit.
4.- Fotocòpia de l'escriptura de divisió horitzontal de la finca o inscripció registral de la
totalitat dels locals que l'integren.
5.- Poden lliurar la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, enviar-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà de Llobregat o be directament a l'oficina de tramitació.On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35