Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS INDEGUTS

Què és
Retornar l'import d'un rebut/liquidació.

Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona interessada.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que en fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit.
4.- Els documents que s'estimi convenient, segons el cas, en els què fonamenti la seva petició.
5.- Número de compte on la persona interessada desitja li sigui abonat l' import, d'acord amb el model adjunt o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri la persona interessada com titular o cotitular.
5.- Lliureu la instància amb tota la documentació, al Registre General de l'Ajuntament o, envieu-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Plantilla donar d'alta número de compte per transferència