Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRESORERIA

PETICIÓ PER ACOLLIR-SE AL PLA ESPECIAL DE PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS DOMICILIATS DE VENCIMENT PERIÒDIC

Què és

És el tràmit necessari per acollir-se a les noves modalitats per fraccionar els tributs de padró que recull el Pla Especial de Pagament i que tot seguit s'indiquen, en dotze o sis mesos a partir de gener de 2017:

- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Taxa de guals i reserva de la via pública
- Impost d'activitat econòmiques (IAE)
- Taxa d'aprofitament de mercats
- Taxa per l'ocupació de terrenys públics (quioscos i parades no sedentàries, etc...)

Qui ho pot tramitar

La persona titular o cotitular del fet imposable, o el seu representant legal, que tingui en el moment de la petició domiciliat l'impost o el tribut en una compte bancari i que en el 2016 consti com a subjecte pasiu (titular).

El termini de presentació de les sol·licituds pel fraccionament d'impostos i taxes corresponent a l'exercici 2017 serà el comprés entre el 11 de novembre de 2016 i el 9 de desembre de 2016.

Com es pot tramitar

Cal omplir un formulari de petició per sol·licitar de forma expressa el pagament del tribut en la forma fraccionada i es podra presentar de les següents formes:

PRESENCIALMENT

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb Cita Prèvia en horari de matí i tarda de 9:00 a 15:00 i de 16,30 a 18:45 hores. Es pot demanar la cita mitjançant el telèfon 93-377-02-12 o per internet fent click aquí

'ON LINE' SENSE CERTIFICAT DIGITAL

Disponible a partir del 10 de novembre fins el 9 de desembre de 2016.

'ON LINE' AMB CERTIFICAT DIGITAL

A través de la Carpeta Ciutadana (requereix certificat digital) disponible a la dreta d'aquesta mateixa pàgina. Disponible a partir del 10 de novembre fins el 9 de desembre de 2016.

Temps de tramitació

La resolució de la petició, si la documentació aportada és correcta, serà a l'acte.

Documentació necessària

- Les dades del rebut.
- Les dades bancàries.
- Document Nacional d'Identitat (DNI) o Número d'Identificació d'Estrangers (NIE).
- Acreditació de la representació (si s'escau).

Observacions

- Es poden domiciliar tots els rebuts d'Impostos i Taxes indicats.

- El dia 9 de desembre finalitzarà el termini per poder acollir-se a la nova modalitat de pagament. Els propers anys es fixarà el període per fer-se.

- La base pel càlcul fraccionat de l'impost es farà sempre sobre la base de l'import de l'exercici anterior i es regularitzarà a partir del segon semestre de l'exercici, en cas d'haver diferències un cop aprovat el import de l'any.

- Una domiciliació es considera vàlida fins que no es comuniqui el contrari o es modifiqui alguna dada bàsica d'identificació del rebut o del titular.

- La domiciliació queda sense efectes per l'impagament reiterat dels rebuts.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)