Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRESORERIA

AJORNAR I FRACCIONAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS

Què és
Pagament ajornat/fraccionat de un deute per liquidació/autoliquidació, que un contribuent té amb l'Ajuntament, sempre que s'acrediti documentalment que la situació económico-financera del deutor impedeix transitòriamment fer front al pagament en el seu temps.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT;

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Fotocopia del DNI/NIF de la persona interessada o representant legal.
3.- En el cas de societats o d'altres persones jurídiques, fotocopia del DNI/NIF del representant legal i de l'escriptura de poders del mateix.
4.- Fotocòpia de la liquidació o autoliquidació que es demana que s'ajorni/fraccioni.
5.- Justificació de la situació econòmico-financera del deutor:
5.1.- Persones físiques: La última declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques(IRPF).
5.2.- Persones Jurídiques: Balanç de situació de l'empresa i última declaració de l'Impost de Societats o
en el seu defecte, qualsevol document que acrediti la viabilitat de l'empresa.
6.- Aval bancari (*).
7.- Fotocòpia del compte bancari o full de transferència bancaria.
8.- Lliureu la instància, amb tota la documentació, al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correo a l'Ajuntament, Plaça de l'Esglèsia, 1 08940 Cornellà de Llobregat.

(*) Des de el 1 de gener de 2010 necessari per deute global superior a 6.000 €.

Temps de tramitació
Termini de resolució: Tres mesos.

Observacions

L'ajornament/fraccionament d'un deute comporta el pagament d'interessos de demora en el percentatge que anyalment fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

No es pot ajornar/fraccionar els rebuts de l'any en curs; no obstant això, en els rebuts de cobrament periòdic pels conceptes de l'Impost sobre bens immobles, Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) i la Taxa per l'aprofitament i serveis als mercats municipals, en el cas que aquests siguin domiciliats pels contribuents, es fraccionaran en varis rebuts, de conformitat amb l'establert al Calendari Fiscal aprovat.

El pagament dels ajornaments/fraccionaments s'efectuen per domiciliació bancària.

TERMINIS:

Persones Jurídiques:

Els fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini màxim de 3 anys. Quan es tracti de fraccionament es concedirà un màxim de 18 fraccions. Els casos en que s'autoritzi el fraccionament o ajornament sense presentació d'aval bancari, el termini màxim serà 2 anys.

Persones Físiques:

Els fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini màxim de 4 anys. Quan es tracti de fraccionament es concedirà un màxim de 24 fraccions. Els casos en que s'autoritzi el fraccionament o ajornament sense presentació d'aval bancari, el termini màxim serà de 4 anys.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica
DOCX Model Aval fraccionament/ajornament