Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRESORERIA

ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Què és
Donar instruccions a l'Ajuntament per tal que:

1.- Es cobrin o es deixin de cobrar els impostos, taxes i preus públics a través del compte.
2.- Notificar un canvi d'entitat o del número del compte.

Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant legal.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT, PER CORREU ELECTRÒNIC, PER FAX:

Documentació necessària:

1.- Les dades del rebut.
2.- Les dades bancàries

PER INTERNET:
1.- Empleneu i envieu el formulari de sol·licitud de Domiciliació Bancària que trobareu en la Carpeta Ciutadana, dintre de l'apartat "Tràmits On-Line".

Temps de tramitació
Termini de resolució: a l'acte.

Observacions
- Es poden domiciliar tots els rebuts d'Impostos, Taxes i Preus públics municipals.
- Una domiciliació es considera vàlida fins que no es comuniqui el contrari o es modifiqui alguna dada bàsica d'identificació del rebut o del titular.
- Alta: Les domiciliacions s'hauran de rebre a Ajuntament de Cornellà al menys 40 dies abans del començament del període recaptatori, (no es computarà el mes d'agost a efectes d'aquest càlcul). Altrament, tindran efecte a partir del període següent.
- Baixa: En el cas de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), si es produeix la venda dins d'aquest any, cal demanar la baixa posant el dia 31 de desembre, ja que correspon pagar tot l'any a la persona que es propietària el dia 1 de gener, segons estableix la Llei d'Hisendes Locals.
- La domiciliació queda sense efectes per l'impagament reiterat dels rebuts.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


Tramitar