Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DOCUMENTS PERSONALS

DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT

Què és

Obtenció i/o renovació del Document Nacional d'Identitat.

És el document públic que acredita l'autèntica personalitat de la persona titular, constituint el
justificant complert de la identitat de la persona. Serà imprescindible per justificar per sí
mateix i oficialment la personalitat del seu titular, i servirà per acreditar, la nacionalitat
espanyola del seu titular i les dades personals que en ell es consignen.

El DNI és obligatori des dels 14 anys. No obstant pot obtenir-se abans, des de la inscripció del
menor en el Registre Civil.

La fotocòpia del DNI no té valor si no va acompanyada de l'original.

PERIODE DE VALIDEÇA: Es l'indicat en el propi document

* Fins els 30 anys d'edat: 5 anys.
* Dels 30 als 70 anys : 10 anys.
* Majors de 70 anys, grans invàlids i malalts psiquiàtrics: validesa permanent.
* En casos especials, com la inscripció fora de termini o quan no figura inscrit en el Registre
Civil, el DNI tindrà validesa d'1 any.

Qui ho pot tramitar
Tothom.

Com es pot tramitar

La persona ciutadana que desitgi renovar o sol·licitar per primera vegada el seu Document Nacional
d'Identitat, deurà anar a una Comissaria Nacional de Policia.

Comissaria Nacional de Policia de Cornellà de Llobregat:
Avinguda Sant Ildefons, s/n.
Tel.: 93.261.91.05
Horari: de 9.00 a 14.00.

Si es tracta d'una Primera Inscripció, pot comparèixer a la Comissaria amb la documentació
corresponent, acompanyat de la persona que el representi si és menor o incapacitat.

Si es tracta d'una sol·licitud per subtracció, pèrdua o deteriorament, el ciutadà, una vegada a la
Comissaria, deurà omplir un imprès i adjuntar una fotografia més que, juntament amb la seva firma i
la seva impressió dactilar, servirà de comprovació de personalitat.

Els invàlids i impedits que no puguin acudir a la Comissaria podran obtenir el seu DNI a través
d'un familiar, que presentarà a la Comissaria un certificat mèdic oficial acreditatiu de
l'impossibilitat, i un equip mòbil es desplaçarà al domicili de l'impedit per fer-lo. No oblidi
tenir preparades les fotografies.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SI ES SOL·LICITA PER PRIMERA VEGADA:

- Dues fotografies (recents i en color, amb acabat brillo o mate i fons clar, llis i uniforme;
centrades, de front amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos).

- Certificat en extracte de la Partida de Naixement expedida pel Registre Civil al sol efecte de
la obtenció del Documento Nacional d'Identitat o, en el seu cas, Certificat d'inscripció de la
nacionalitat espanyola, expedit pel Registre Civil corresponent.

- Quan el sol·licitant sigui menor d'edat o incapacitat (avalat per certificat mèdic), la persona
que el representi acreditarà el domicili del mateix i exhibirà el seu DNI, de manera que el
número quedarà consignat en el taló-foto.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SI ES SOL.LICITA PER RENOVACIÓ:

- Dues fotografies (recents i en color, amb acabat brillo o mate i fons clar, llis i uniforme;
centrades, de front amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos).

- El DNI anterior

- En cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el Document anterior, Volant
d'empadronament o, en el seu cas, Certificat d'empadronament.

- En cas de variació de dades de filiació, Certificat del Registre Civil.

- En cas de renovació per subtracció, pèrdua, deteriorament o la identificació resulti difícil, el
sol·licitant deurà complimentar, a més a més, un imprès al efecte que se li lliurarà a la
comissaria on el sol·liciti, devent adjuntar una fotografia més, que juntament amb la seva firma
i la seva la seva impressió dactilar, servirà de comprovació de la seva personalitat.


On adreçar-se

POLICIA NACIONAL
AV. SANT ILDEFONS, S/N, 08940-Cornellà de Llobregat