Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DOCUMENTS PERSONALS

PASSAPORT

Què és
El passaport és un document públic que acredita l'identidad del seu titular i li permet viatjar al
estranger.

Qui ho pot tramitar
Tot espanyol, amb la salvetat d'obligaciones derivadas de la Ley, te dret a obtenir el passaport
des de que és inscrit, en el seu naixement, en el Registre Civil.


Com es pot tramitar
1. Ha d'anar l'interessat amb tota la documentació a les comissaries on es tramita el passaport.

2. La tramitació triga aproximadament tres dies. A la mateixa comissaria l'indicaran, al lliurarar
la sol·licitud, quin dia es pot passar a recollir.

Documentació necessària:

a) Majors d'edat:

- DNI en vigor, per els passaports expedits a Espanya. Si el DNI ha caducat, s'acompanyarà el
resguard acreditatiu d'haver tramitat la renovació.
- Dues fotografies tipus carnet, recents, en color, amb el fons clar, llis i uniforme, amb
acabat brillo o mate, centrada, amb el cap descobert y sense ulleres de vidres foscos.

b) Menors d'edat, els mateixos documents que s'exigeixen als majors d'edat i amés a més:

- Permís de la persona que tingui la pàtria potestat o tutela o, en el seu cas, autorització
judicial. Aquest permís s’atorgarà per compareixença davant l'oficina on es sol·liciti el
passaport o davant del jutjat, notari, alcalde o comandant de la Guardia Civil.
- Els pares o tutors deuran presentar el DNI així com el llibre de Família o partida de
naixement literal del menor.
- En el cas de que un menor viatgi al estranger, si el país permet l'entrada amb DNI i el menor
que viatja sol fa us d'ell, deurà portar autorització del pare o mare, i, si viatja amb
aquests, acreditació de la relació de parentiu; si utilitza passaport, encara no figuri en el
dels pares, no necessita autorització.
- Els menors de 14 anys, si no tenen DNI, o aquest no és document vàlid per entrar en el país,
deuran ser titulars, en tot cas, d'un passaport individual o estar inclòs en el dels seus
pares.

NOTA: El Llibre de Família en cap cas és document vàlid per entrar en un país.

c) Si s'inclouen fills menors de 14 anys:

- DNI del titular.
- Dues fotografies del titular.
- Llibre de Família o, en el seu cas, partida literal de naixement.

d) Amb DNI caducat, sostret o extraviat:

- Excepcionalment i per causes puntuals i justificades s'expedirà passaport amb validesa per 3
ó 6 mesos, segons correspongui.


On adreçar-se

POLICIA NACIONAL
AV. SANT ILDEFONS, S/N, 08940-Cornellà de Llobregat