Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DOCUMENTS PERSONALS

TITOL DE FAMILIA NUMEROSA I CARNET FAMILIAR

Què és
Per acreditar la condició de família nombrosa, cal obtenir el títol de família nombrosa, un
document que atorga el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i que té
validesa a tot l’Estat espanyol.

N'hi ha de tres tipus:
- Família nombrosa de 1a categoria: de 3 a 6 fills, o 2 si un d'ells és disminuït.
- Família nombrosa de 2a categoria: de 7 a 9 fills.
- Família nombrosa d'honor: 10 o més fills.

Termini de validesa: 2 anys

El Títol de família nombrosa dóna dret al Carnet familiar. El Carnet familiar l'obté cada membre
de la família nombrosa, la qual rep (conjuntament amb els esmentats carnets) un exemplar de la
Guia de serveis i recursos que recull tots els descomptes i beneficis oferts pels establiments,
empreses i institucions adherits.

El Carnet familiar només és vàlid a Catalunya.

Qui ho pot tramitar
Famílies nombroses que compleixin els requisits establerts:
- La unitat familiar està composta pels ascendents i tres fills o més, menors de 21 anys (o menors
de 25 anys si estudien).
- La unitat familiar està composta pels ascendents i dos fills,sempre que un d ’ells tingui la
condició legal de disminuït/ïda o estigui incapacitat/ada per al treball.
- La unitat familiar està composta per un/a ascendent,en cas de viduïtat, separació legal o
divorci, amb tres fills o més, o dos fills si un d ’ells té la condició legal de disminuït/ïda.
- La unitat familiar està composta pels ascendents, si ambdós tenen la condició legal de
disminuïts o incapacitació absoluta per a tot tipus de feina,amb dos fills.

Es reconeixen també com a ascendents les parelles de fet, i com a descendents els infants en règim
d’acollida o tutelats.

Com es pot tramitar
Cal anar a qualsevol de les Oficines de Benestar Social de la Generalitat, demanar la sol.licitud
corresponent que ha de ser emplenada i signada per la persona sol.licitant i lliurar-la amb la
resta de documentació.

La documentació que cal presentar, varia segons diferents supòsits:

1. Alta (o primera sol·licitud)
2. Renovació (amb o sense variació)

1. ALTA:

- Sol·licitud d'alta degudament emplenada i signada pe la persona sol·licitant.
- Fotocòpia compulsada del DNI dels ascendents (NIE vigent en cas d'estrangers no comunitaris).
- Fotocòpia compulsada del/s llibre/s de família.
- Dues fotografies familiars, mida 5 x 7,5 cm, amb els membres amb dret al títol (no poden ser
fotocòpies ni muntatges).
- Certificat de convivència quan els fills són majors de 18 anys i també en cas de convivència
amb fills no comuns.
- En cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, s'haurà d'acreditar que estudien mitjançant
certificat d'estudis, o bé fotocòpia compulsada de la matrícula de l'any actual (en què consti
el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula).

2. RENOVACIONS

2.1. RENOVACIÓ SENSE VARIACIONS:

- Sol·licitud de renovació degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant.
- Títol: només caldrà aportar-lo quan sigui del format antic i en vulguin un amb el nou
format.
- Certificat de convivència quan els fills són majors de 18 anys i també en cas de
convivència amb fills no comuns.
- En cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, s'haurà d'acreditar que estudien
mitjançant certificat d'estudis, o bé fotocòpia compulsada de la matrícula de l'any
actual (en què consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula).

2.2. RENOVACIÓ AMB VARIACIONS:

- Sol·licitud de renovació degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant.
- El Títol de família nombrosa que s'ha de variar.
- Dues fotografies familiars noves, mida 5 x 7,5 cm, amb els membres amb dret al títol (no
poden ser fotocòpies ni muntatges).
- Certificat de convivència quan els fills són majors de 18 anys i també en cas de
convivència amb fills no comuns.
- En cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, s'haurà d'acreditar que estudien
mitjançant certificat d'estudis, o bé fotocòpia compulsada de la matrícula de l'any
actual (en què consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula).

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA:

- En cas de viduïtat: certificat de defunció del cònjuge.
- En cas de separació legal o divorci: còpia segellada de la sentència de separació/divorci i
conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills. També caldrà aportar el certificat de
convivència, en el cas de fills majors de 18 anys. Les còpies han de ser compulsades.
- En cas de separacions de fet: S'haurà d'aportar el conveni regulador, fet al jutjat o davant
de notari, i un certificat de convivència en què constin tots els fills computables a efectes
del títol de família nombrosa.
- En cas que hi hagi algun membre de la unitat familiar amb la condició legal de disminució (a
partir del 33%), s'haurà d'acreditar aportant el certificat corresponent.
- Si es fan estudis fora de l'àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà aportar
certificat de convivència per tal d'acreditar que no ha canviat l'empadronament; si no hi
figurés no podria constar al títol com a membre computable.
- En cas de pèrdua del Títol: Cal comunicar-ho a la Direcció General d'Acció Cívica o a
qualsevol oficina de Benestar Social, on se li farà un duplicat igual que l'extraviat. Caldrà
justificar la pèrdua per mitjà d'u


On adreçar-se

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL
Cristofol Llargues 12, 08940-Cornellà de Llobregat