Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SERVEIS SOCIALS SECTORIALS

TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Què és
Document acreditatiu que permet:

1. Estacionar o parar els seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació a les persones amb disminució que tenen mobilitat reduïda.

2. Estacionar durant el temps imprescindible per efectuar les accions d'entrada i sortida del vehicle, tant a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació, als vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Qui ho pot tramitar
1.- Targeta per a conductor

Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de circulació.

2.- Targeta per a no conductor

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3.- Targeta per a transport col·lectiu

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1. TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, CONDUCTORS O NO:

- Empleneu la sol·licitud amb les dades de la persona beneficiària i del/la representant legal en cas de beneficiàri/ària menor d'edat o incapacitat/da.
- Fotocòpia del DNI del/la titular en vigor.
- 2 Fotografies mida carnet del/la titular.
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a que es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus)
- En el cas de titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir en vigor.
- Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare).
- Lliurar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

RENOVACIÓ DE LA TARGETA

És necessari presentar la mateixa documentació que la presentada en el moment de realitzar la primera sol·licitud.

2. TARGETA D' APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ:

- Empleneu la sol·licitud amb les dades de l'entitat.
- Dades del/de la representant legal.
- Documentació del vehicle.
- Permís de circulació.
- Fitxa tècnica.
- Lliurar la sol.licitud a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Targeta Aparcament persones amb disminució
PDF Sol·licitud targeta Aparcament Provisional