Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT POTÈNCIA SUPERIOR 10 KW.

Què és

Instal.lació d'aparells d'aire condicionat de potència superior a 10 KW.

Qui ho pot tramitar

L'interessat o el seu representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:


 1. Imprimiu la instància i ompliu-la
 2. Plànol del local (escala 1/50) especificant l'ubicació de l'aparell.
 3. Plànol d'emplaçament marcant l'ubicació obra.
 4. Pressupost de les obres
 5. Còpia NIF o DNI de la persona sol·licitant.
 6. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
 7. Fotocòpia de l'alta del Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat pel contractista, o declaració jurada que les obres les realitzarà el sol·licitant.
 8. Autoliquidació de la taxa 1% sobre pressupost (Segons Ordenança Fiscal núm. 8).
 9. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 10. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 11. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

Preu

pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal (núm. 8)
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal (núm. 5)

Observacions

* Nota:

En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.

- Abans de l'inici de les obres, s'haurà de satisfer l'impost sobre construccions,instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal Vigent núm. 5): 3'6% sobre pressupost execució material de les obres.

Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de
Llicència d'ocupació de la Via Pública.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica