Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

LEGALITZACIÓ DE CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Què és

Legalització de cambres frigorífiques, les quals són necessàries per dur a terme l'activitat.


Qui ho pot tramitar

El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
 2. Projecte tècnic en el que ha de constar memòria, plànols i pressupost.Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 3. Nomenament del tècnic facultatiu. Estudi bàsic o de seguretat.
 4. Còpia del NIF/DNI del sol·licitant.
 5. Plànol emplaçament indicant l'ubicació.
 6. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador i del DNI del representant.
 7. Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat pel contractista de la obra, o declaració jurada en cas que les obres les realitzi el propi sol·licitant
 8. Autoliquidació de la taxa: 1% sobre pressupost d'execució (segons Ordenança Fiscal núm.8).
 9. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 10. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 11. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

No obstant quan es tracti d'obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna altra autorització municipal expressa o tàcita, el còmput del termini previst s'iniciarà a comptar del dia en què s'atorgui la primera de forma expressa o en virtut de silenci administratiu, o a partir del dia en què finalitzi el termini reglamentàriament previst, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la seva disconformitat.

Durant el termini d'un mes, l'Ajuntament podrà requerir, si s'escau, al titular de les obres, als efectes següents:
 • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
 • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació, impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.

Abans de l'inici de les obres, s'haurà de satisfer l'impost sobre construccions,instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal Vigent núm. 5): 3'6% sobre pressupost execució material de les obres.

En cas d'obres d'adequació a un ús concret, depenent d'aquest caldrà valorar, atenent a les lleis 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i 11/2009 d'activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d'activitat prèvia a la llicència d'obres que s'informa.

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica