Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

INSTAL·LACIÓ DEL TUB DE SORTIDA DE FUMS

Què és

Instal·lar un tub que permeti la sortida de fums.

Qui ho pot tramitar

Las personas interessadas o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
 2. Fotografia senyalitzant el pas del tub.
 3. Projecte tècnic especificant material i color.Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 4. Estudi de seguretat.
 5. Direcció tècnica.
 6. Pressupost de les obres.
 7. Plànol emplaçament 1/500, ubicant la finca.
 8. Plànol del local.
 9. Còpia del NIF/DNI del sol·licitant.
 10. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
 11. Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat pel contractista de la obra, o declaració jurada en cas que les obres les realitzi el propi sol·licitant.
 12. Autoliquidació de la taxa: 1% sobre pressupost (segons Ordenança Fiscal núm.8).
 13. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 14. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 15. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.

Abans de l'inici de les obres, s'haurà de satisfer l'impost sobre construccions,instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal Vigent núm. 5): 3'6% sobre pressupost execució material de les obres.

En cas d'obres d'adequació a un ús concret, depenent d'aquest caldrà valorar, atenent a les lleis 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i 11/2009 d'activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d'activitat prèvia a la llicència d'obres que s'informa.

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica