Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

REFORMES INTERIORS EN LOCALS COMERCIALS

Què és

Sol·licitud de reforma d'interior de locals comercials per actuacions incloses en un dels supòsits següents:

 1. Superfície útil d'exposició i venda major de 750 m2.
 2. Activitat inclosa a l'annex 5 de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Autorització Municipal d'Obres Menors d'aquest municipi.
 3. Obres que calgui projecte segons art.2 Llei de Ordenació de la Edificació:
  • És obra nova.
  • Hi ha alteració de la configuració arquitectònica.
  • Hi ha variació estructural.
  • Hi ha variació d'us.
  • És edificació catalogada.
  • Hi ha ocupació de bens de domini públic.
Qui ho pot tramitar

Comerciants i empresaris.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
 2. Plànol d'emplaçament indicant l'obra escala 1/500.
 3. Direcció tècnica competent i projecte tècnic: memòria i plànols (necessari quan es tracti de casos de "fals sostre" i distribució interior).Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 4. Si la superfície comercial excedeix de 400m2, s'ha de fer la previsió d'aparcaments a raó d'una plaça/80m2 superfície construïda.
 5. Caldrà donar compliment al Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel qual es regula la Producció i Gestió dels Residus de Construccions i Demolicions.
 6. Estudi bàsic o de seguretat.
 7. Còpia NIF o DNI del sol·licitant.
 8. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador, i del DNI representant.
 9. Fotocòpia de l'alta o últim rebut pagat de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) del contractista de les obres que el faculti a treballar al municipi de Cornellà de Llobregat (nacional, provincial o municipal) o declaració censal del contractista de les obres.
 10. Declaració jurada si les obres les realitza el propi sol·licitant.
 11. Autoliquidació de la taxa:1% sobre pressupost (segons Ordenança Fiscal núm.8).
 12. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 13. Fotocòpia del contracte de propietat o lloguer del local comercial.
 14. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 15. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions


Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de
Llicència d'ocupació de la Via Pública.


Si la obra a realitzar està inclosa als supòsits de l'annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà informe de prevenció favorable com a control preventiu per part de la Generalitat de Catalunya (art. 22).

El tràmit correspon a l'administració responsable de tramitar el projecte d'obres i per poder fer-ho efectiu, s'ha d'aportar allò que fixa el departament corresponent de la Generalitat. Veure aquí

En cas d'obres d'adequació a un ús concret, depenent d'aquest caldrà valorar, atenent a les lleis 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i 11/2009 d'activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d'activitat prèvia a la llicència d'obres que s'informa.

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància genèrica