Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

INSTAL·LACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES

Què és

Instal·lació de tanques publicitàries.

Qui ho pot tramitar

L'interessat o el seu representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària :

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la. 1
2.- Projecte: memòria, pressupost, estudi bàsic o seguretat i plànols d'emplaçament 1/500, de situació 1/2000, i mesures de la tanca. Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:

  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.


3.- Direcció tècnic competent.
4.- Còpia del NIF o DNI de la persona sol·licitant.
5.- Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de la constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
6.- Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat del contractista de l'obra, o declaració jurada si les obres les realitza el propi sol·licitant.
7.- Fotomuntatge de l'entorn.
8.- Autoliquidació de la taxa (segons Ordenança Fiscal Vigent núm.8).
9.- Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
10.- Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
11.- Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

No obstant quan es tracti d'obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna altra autorització municipal expressa o tàcita, el còmput del termini previst s'iniciarà a comptar a partir del dia en què s'atorgui la primera de forma expressa o en virtut de silencia administratiu, o a partir del dia en què finalitzi el termini reglamentari previst, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la seva disconformitat.

Durant el termini d'un mes, l'Ajuntament podrà requerir, si s'escau, al titular de les obres, als efectes següents:
  • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
  • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació, impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

1 En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica