Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

REFORMES INTERIORS DE VIVENDA / REHABILITACIÓ TOTAL D'EDIFICI

Què és

Es consideren reformes interiors de vivenda subjectes a permís: únicament les obres que afecten a distribució interior i/o modificació d'elements estructurals.

La resta d'obres en vivenda no estan subjectes a llicència, però han de comunicar-se a l'Ajuntament mitjançant l' Assabentat d'Obres.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
 2. Direcció Tècnica.
 3. Plànol d'emplaçament indicant l'obra.
 4. Projecte tècnic, memòria i plànols. Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 5. Estudi bàsic o de seguretat.
 6. Pressupost de les obres.
 7. Compliment de article 128 de les OO.MM. en cas d'afectar estructura.
 8. Còpia del NIF o DNI del sol·licitant.
 9. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de la constitució de societat, dels poders del representant o administrador, i del DNI del representant.
 10. Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat del contractista de l'obra, o declaració jurada si les obres les realitza el propi sol·licitant.
 11. Autoliquidació de la taxa 1% sobre pressupost (segons Ordenança Fiscal Vigent núm.8).
 12. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 13. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això. Queden exceptuades les obres menors que es realitzin en vivenda individual.
 14. Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal (núm.8)
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal (núm.5)

Observacions


En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.


Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de
Llicència d'ocupació de la Via Pública.


Abans de l'inici de les obres, s'haurà de satisfer l'impost sobre construccions,instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal vigent núm. 5): 3'6% sobre pressupost execució material de les obres.

Càlcul del pressupost per l'aplicació de la taxa: € / m2 construït:

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia.(art. 71 Decreto 64/2014)


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica