Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

LLICÈNCIA PER INSTAL·LAR UNA GRUA

Què és

Sol·licitud d'instal·lació d'una grua.

Qui ho pot tramitar

L'interessat o el seu representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu 2 còpies de la instància, ompliu-les i signeu-les.
 2. Certificat del constructor de que la utilització de la grua es realitzarà per personal autoritzat.
 3. Projecte d'instal·lació i legalització de grua torre.Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 4. Pressupost de muntatge i desmuntatge de la grua.
 5. Estudi / Estudi bàsic de seguretat i salut.
 6. Certificat de ECA-EIC a efectes de tramitació de llicència municipal.
 7. Nomenament direcció tècnica de la instal·lació - muntatge de la grua en obra.
 8. Assumeix tècnic del funcionament i seguretat durant el procés d'utilització de la grua.
 9. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mínim de 492.829,93€.
 10. Copia del DNI o NIF del sol·licitant.
 11. Determinació del període durant el qual està instal·lada la grua.
 12. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de 'escriptura de constitució de la societat, dels poders del representant o administrador, i DNI del representant.
 13. Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat pel contractista de l'obra o declaració censal.
 14. Pagament de la taxa per serveis urbanístics de conformitat amb l'Ordenança Fiscal núm. 8 d'aquest Ajuntament (1% del pressupost, amb el mínim de la quota corresponent a obra menor).
 15. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 16. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 17. Formulari de sol·licitud de servituds aeronàutiques, si no s'ha fet constar en l'obra major a la que es refereix (per duplicat i en castellà, veure web), plànol de situació a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció i un plànol acotat de la construcció en planta i alçat. Tota la documentació aportada junt al formulari de sol·licitud s'haurà de presentar en format digital, arxius DWG o equivalent o en el seu defecte, arxius PDF gravats en un CD o en altra tipus de format digital.
 18. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

Durant el termini d'un mes, l'Ajuntament podrà requerir, si s'escau, al titular de les obres, als efectes següents:
 • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
 • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació, impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.

La comunicació de la casa instal·ladora ha d'estar subscrita per el tècnic competent, i ha d'acreditar el perfecte estat dels elements de la grua, assumint la responsabilitat de la seva instal·lació.


Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de
Llicència d'ocupació de la Via Pública.


Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica