Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS

Què és
Comunicació prèvia ( 1 Excloses les Primeres Ocupacions Parcials) un cop s'ha executat i finalitzat l'obra major. Aquest tràmit és una comprovació de que les obres realitzades s'ajusten a la llicència d'obra major concedida.

Qui ho pot tramitar

La persona titular de la llicència d'obra major, o representant, la persona propietaria de les obres, o qui acrediti un interès legítim i sense perjudici de terceres persones amb millor dret.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud.
2.- Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3.- Certificat final d'obra original i visat.
4.- Informe tècnic del cost total de l'obra executada (PEM).
5.- Si la obra realitzada està inclosa als supòsits de l'annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, una vegada acabada, els titulars de l'establiment, l'activitat, la infraestructura o l'edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, que efectuï un acte de comprovació per a verificar que l'establiment, l'activitat, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes per l'autorització o llicència sol·licitada. L'entitat col·laboradora ha d'expedir el certificat de l'acte de comprovació en el període d'un mes des de la sol·licitud.
6.- Presentació de la declaració d'alteració de béns immobles, model 900D, al registre general d'entrada dirigit al Departament de Gestió Tributària.
7.- Certificat emès per la Direcció General de Comunicacions Electròniques que acrediti la presentació de la documentació prevista reglamentàriament.
8.- Autoliquidació de la taxa, segons OOFF. núm. 8.
9.- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a: Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


Preu

Consultar taxes a la ordenança fiscal vigent

Observacions

Si durant les obres hi ha modificacions respecte al projecte aprovat, s'haurà d'aportar la documentació tècnica que les reflecteixi, i aquestes s'hauran d'adequar a la normativa legal vigent als efectes de ser objecte d'aprovació municipal per l'òrgan competent.

En qualsevol moment posterior a aquesta comunicació, l'expedient serà sotmès a control administratiu i control tècnic del projecte o actuació comunicada per tal de comprovar la seva adequació.

1 Primeres Ocupacions Parcials

En cas de Primera Ocupació Parcial s'haurà de complir els requisits expressats a l'article 43 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.


Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Primera Ocupació