Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

PARCEL·LACIÓ / SEGREGACIÓ

Què és

Es una llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la o entitat, un cop comprovada la normativa vigent.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Empleneu la sol·licitud.
 2. Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
 3. Autoliquidació de la taxa: 1% sobre el valor del sòl. (segons Ordenança Fiscal núm.8)
 4. Projecte tècnic (2 còpies) originals i visats pel Col·legi Professional. S'ha d'incloure, com a mínim, el que disposa l'article 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 5. Certificat de titularitat i domini de la finca (matriu i la que es segrega o agrega) i de que aquesta, està lliure de càrregues i gravamen del Registre de la Propietat.
 6. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
 7. Fotografies de la parcel·la i el seu entorn immediat o fotografies de l'edificació / entitat objecte de les obres.
 8. Declaració d'alteració de bens immobles, model 900D, dirigit al Departament de Gestió Tributària.
 9. Còpia de l'últim rebut de l'IBI de la parcel·la/entitat corresponent/s.
 10. Full Estadístic.
 11. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que es sol·liciti.
 12. Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de LlobregatPreu

pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

SI CAL FER OBRES:

Nomenament direcció d'obres. Arquitecte / Arquitecte tècnic, Aparellador
Nomenament coordinació de seguretat i salut.
Projecte bàsic (tres còpies) que inclogui, segons els casos:
- Memòria.
- Plànols.
- Pressupost.
- Fitxes justificació de compliment de normativa:
· Urbanística (paràmetres, volum, usos, aparcaments,...)
· Normativa d'habitabilitat
· Codi d'accessibilitat 135/1995
· Decret criteris ambientals i d'ecoeficiència 21/2006
· Codi tècnic de l'edificació
· Llei del dret a l'habitatge
· Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició (art. 4 del RD 105 / 2008) (si hi ha fibrociment, estudi específic)
- Demés documentació d'acord amb la normativa vigent.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Justificació de previsió d'aparcaments als edificis. ( Art. 298 i 299 de NNUU PGM-76)
Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia.(art. 71 Decret 64/2014)

Mes informació
AL RETIRAR LA LLICÈNCIA:

Nomenament contractista.
Documentació a considerar segons els casos:

1.- Si hi ha activitat concreta de l'edifici o l'entitat:
L'atorgament de la llicència d'obres pot estar condicionada a l'atorgament previ de la d'activitats (Legislació vigent llicència ambiental). Si fos així, es presentarà amb la llicència d'obres còpia de concessió de llicència d'activitats o còpia que acrediti que s'ha demanat.

2.- Si s'afecta l'estructura de l'edifici:
S'ha de donar compliment a l'article 128 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació en tots els seus punts.

- Estudi de càrregues abans i després de l'actuació.
- Memòria dels estintolaments, càlculs, programa de coordinació dels treballs,...
- Notificació fefaent a TOTS ELS OCUPANTS de l'immoble (propietaris, llogaters,...) de l'existència del projecte tot indicant el lloc on poden examinar-ho. El promotor haurà d'aportar la documentació que justifiqui dita comunicació ( cartes certificades, burofax, ...)
- Termini d'al·legacions DE CAIRE TÈCNIC per part dels ocupants.
- Manifest del promotor, sota la seva responsabilitat, acreditant que s'ha realitzat la notificació i expressar si s'han realitzat o no al·legacions. En cas afirmatiu, aportar-les a l'expedient.


Observació : Si no s'afecta l'estructura de l'edifici, s'ha de fer constar expressament al projecte.

3.- Si es tracta de legalitzar obres ja realitzades:

El projecte, els nomenaments de tècnics i l'estudi bàsic de seguretat i salut es substituiran per certificat de solidesa / certificat de compliment de normes (CTE,...) original i visat, segons els casos (sense perjudici d'actuacions sancionadores i d'altres).

4.- Si les obres les realitza el propi sol·licitant:

Declaració jurada del sol·licitant de que les obres les realitza ell mateix.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica