Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

ENDERROCS

Què és

Llicència que autoritza l'enderroc d'una construcció.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu la instancia i ompliu-la.
 2. Estudi de seguretat i salut visat, o estudi bàsic de seguretat i salut visat.
 3. Projecte bàsic tècnic inclou:
  • Nomenament direcció d'obres, visat. Arquitecte / Arquitecte tècnic, Aparellador / Enginyer / Enginyer tècnic.
  • Nomenament permanència del tècnic a l'obra, visat.
  • Nomenament coordinació de seguretat i salut, visat (si cal).
  • Projecte visat que inclogui, segons els casos:
   • Memòria.
   • Plànols.
   • Pressupost.
   • Fitxes justificació de compliment de normativa:
    • Finca inclosa al Pla Especial de Patrimoni.
    • Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
     (art. 4 del RD 105 / 2008) (si hi ha fibrociment, estudi específic).
   • Demés documentació d'acord amb la normativa vigent.
   • Fotografies de l'edificació / entitat objecte de les obres.
  • Full estadístic.
  • Valor de la construcció segons impost sobre bens immobles.
  • Autoliquidació de la taxa: 1% valor de la construcció (segons Ordenança Fiscal núm.8).
  • Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
  • Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
  • Lliureu la sol.licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a: Plaça de la Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


Temps de tramitació

Termini de resolució: 1 mes.

Preu

pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d’ocupació de la Via Pública.

Al retirar la llicència : S'haurà d'aportar el nomenament contractista .

Una vegada finalitzat l'enderroc: S'haurà de construir una tanca fixa al solar amb material consistent i acabat mínim d'arrebossat i pintat o materials prefabricats fixes, alçada de la tanca 2 metres.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica