Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

LLICENCIA D'OBRA NOVA

Què és

Llicència que autoritza a realitzar obres un cop comprovat que es compleix amb la normativa vigent.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Empleneu la sol.licitud.
 2. Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
 3. Full estadístic.
 4. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic.
 5. Projecte bàsic tècnic que inclou:


  S'han de complir els requisits expressats a l' article 34 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 6. Autoliquidació de la taxa 1% sobre la base imposable d'acord amb l'Ordenança Fiscal Vigent núm.8..
 7. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
 8. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 9. En cas que la edificació estigui dins de l'àmbit establert al mapa de servituds aeronàtiques (veure web), o superi els 100 metres sobre el terreny o aigua de l'entorn, s'haurà de presentar Formulari de sol·licitud de servituds aeronàutiques (per duplicat i en castellà, plànol de situació a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció i un plànol acotat de la construcció en planta i alçat. Tota la documentació aportada junt al formulari de sol·licitud s'haurà de presentar en format digital, arxius DWG o equivalent o en el seu defecte, arxius PDF gravats en un CD o en altra tipus de format digital. Incloure Grua Torre, si és el cas.
 10. Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.
Temps de tramitació

Termini de resolució: 2 mesos.

Preu

pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d’ocupació de la Via Pública.

Al retirar la llicència :
 • Aportar Projecte executiu original i visat i un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l'adeqüació del projecte autoritzat.
 • Programa de control de qualitat.
 • Nomenament contractista.

Documentació a considerar segons els casos:

1.- Si hi ha activitat concreta de l'edifici o l'entitat:

L'atorgament de la llicència d'obres pot estar condicionada a l'atorgament previ de la d'activitats. (Legislació vigent llicència ambiental). Si fos així es presentaran simultàniament fent constar que estan vinculats.

2.- Si s'afecta l'estructura de l'edifici:
 • S'ha de donar compliment a l'article 128 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació en tots els seus punts.
 • Estudi de càrregues abans i després de l'actuació.
 • Memòria dels estintolaments, càlculs, programa de coordinació dels treballs,...
 • Notificació fefaent a TOTS ELS OCUPANTS de l'immoble (propietaris, llogaters,...) de l'existència del projecte tot indicant el lloc on poden examinar-ho. El promotor haurà d'aportar la documentació que justifiqui dita comunicació ( cartes certificades, burofax, ...)
 • Termini d'al·legacions DE CAIRE TÈCNIC per part dels ocupants.
 • Manifest del promotor, sota la seva responsabilitat, acreditant que s'ha realitzat la notificació i expressar si s'han realitzat o no al·legacions. En cas afirmatiu, aportar-les a l'expedient.

Observació : Si no s'afecta l'estructura de l'edifici, s'ha de fer constar expressament al projecte.

3.- Si es tracta de legalitzar obres ja realitzades:

El projecte, els nomenaments de tècnics i l'estudi bàsic de seguretat i salut es substituiran per certificat de solidesa / certificat de compliment de normes (CTE,...) original i visat, segons els casos (sense perjudici d'actuacions sancionadores i d'altres)

4.- Si les obres les realitza el propi sol·licitant:

Declaració jurada del sol·licitant de que les obres les realitza ell mateix.

5.- Si la obra a realitzar està inclosa als supòsits de l'annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà informe de prevenció favorable com a control preventiu per part de la Generalitat de Catalunya (art. 22).

El tràmit correspon a l'administració responsable de tramitar el projecte d'obres i per poder fer-ho efectiu, s'ha d'aportar allò que fixa el departament de corresponent de la Generalitat. Veure aquí

6.- Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Obra Major