Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIES

Què és

Sol·licitud que atorga l'autorització municipal a aquelles edificacions en les quals es vagi a introduir algun tipus de modificació en la seva estructura i/o distribució.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

 1. Imprimiu la instancia i ompliu-la.
 2. Full estadístic.
 3. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
 4. Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut pagat del contractista o declaració censal.
 5. Projecte modificat (tres còpies) que inclogui, segons els casos:
 6. Autoliquidació de la taxa.
  • Si no hi ampliació de la superfície. (mínim corresponent a obra major segons ordenança Fiscal núm.8).
  • Si hi ha ampliació, l'1% de la base imposable. (segons Ordenança Fiscal núm. 8).
 7. Formulari de sol·licitud de servituds aeronàutiques (per duplicat i en castellà, ver web ), plànol de situació a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció i un plànol acotat de la construcció en planta i alçat. Tota la documentació aportada junt al formulari de sol·licitud s'haurà de presentar en format digital, arxius DWG o equivalent o en el seu defecte, arxius PDF gravats en un CD o en altra tipus de format digital.
 8. Lliureu la sol.licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

En cas de modificacions de detall, es legalitzaran en el mateix acte de primera ocupació.

En cas de modificacions substancials s'haurà de sol·licitar llicència de modificació com si es tractés d'iniciar-la (s'ha de tenir en compte les lleis i normes vigents)

Al retirar la llicència s'haurà d'aportar el nomenament del contractista.

Si la obra a realitzar està inclosa als supòsits de l'annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà informe de prevenció favorable com a control preventiu per part de la Generalitat de Catalunya (art. 22).

El tràmit correspon a l'administració responsable de tramitar el projecte d'obres i per poder fer-ho efectiu, s'ha d'aportar allò que fixa el departament de corresponent de la Generalitat. Veure documentació

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decreto 64/2014)On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica