Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CESSIO DE VIALS

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE VIALS

Què és
Sol·licitud cessió de vials.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Sol·licitud indicant el número de metres objecte de cessió.
2.- Plànol de situació 1/500, i plànol 1/200 o 1/100 segons els casos, acotant la zona de cessió, visat i signat pel tècnic competent
3.- Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
4.- Certificat registral de domini i càrregues de la finca objecte de cessió, original.

Temps de tramitació
Termini de resolució:3 mesos.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica