Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ASSABENTAT OBRES EXCEPTUADES DE LLICENCIA

COMUNICACIÓ D'OBRES EXCLOSES DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL (ASSABENTAT - UNICAMENT HABITATGES)

Què és
Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra en INTERIOR D'HABITATGES, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels habitatges.
- No suposi muntatge de bastides.
- No afecti l'estructura de l'habitatge.
- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o qui el representi.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

1-. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà.

PER INTERNET:

1.- Empleneu i envieu el formulari de sol·licitud d'Assabentat d'Obres que trobareu en la Carpeta Ciutadana, dintre de l'apartat "Tràmits On-Line".
2.- L'Ajuntament us enviarà l'Assabentat a l'adreça on es fan les obres.

Quan es pot tramitar

Sempre, abans de començar les obres.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Si la sol·licitud és presencial el lliurament és inmediat.

Preu

Gratuït.

Documentació necessària
1-. Imprimir la instància i ompliu-la
2-. DNI del sol·licitant.

Observacions
L'execució de les obres resta sotmesa al compliment de la normativa que sigui d'aplicació.

Totes les comunicacions seran INSPECCIONABLES pels serveis tècnics municipals

Pel tractament de la runa:
- La comunicació prèvia de les obres a aquest Ajuntament comporta l'autorització per a la col·locació de sacs de runes, excepte en els casos de zona conflictiva en els quals no s'autoritza la col·locació del sac.

Durant el termini d'execució de les obres, han de complir les següents condicions:
- Preferentment es col·locarà a la vorera davant de l'obra, deixant com a mínim 1m per al pas de vianants i en cas que això no sigui possible es col·locarà a la calçada i en línia amb els vehicles estacionats, situant-lo de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles i respectant les distàncies establertes per als estacionaments. Mai no podran situar-se a les zones de prohibició d'aparcament (passos de vianants, guals, reserves d'estacionament, parades de bus, etc.), ni ser col·locats total o parcialment sobre elements de mobiliari urbà (tapes d'accés de serveis públics, boques d'incendis, escocells d'arbres, etc.)
- El sac haurà de ser resistent i les runes abocades a l'interior no han de sobrepassar mai la vora per tal que no sobreïxin.
- El sac haurà de ser buidat cada vegada que estigui ple, tenint especial cura en les operacions de càrrega i descàrrega per evitar danys a persones, animals i/o béns.
- En el supòsit que al carrer on es col·loqui el sac s'instal·lin parades del mercat setmanal, el sac haurà de ser retirat el dia anterior a la instal·lació del mercat.
- Un cop finalitzades les obres, el sac haurà de ser retirat i s'haurà de reposar qualsevol element d'urbanització i/o de mobiliari urbà que hagi resultat malmès.

Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d'ocupació de la Via Pública.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Assabentat Obres