Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS PER COMUNICACIO PREVIA

COMUNICACIÓ PRÈVIA REFORMES INTERIORS EN LOCALS COMERCIALS

Què és

Sol·licitud de reforma d'interior de locals comercials per actuacions que compleixin TOTS els supòsits:

 1. Superfície útil d'exposició i venda menor o igual a 750 m2.
 2. Activitat inclosa a l'annex 5 de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Autorització Municipal d'Obres Menors d'aquest municipi.
 3. Obres que NO calgui projecte segons art.2 Llei de Ordenació de la Edificació:
  • No és obra nova.
  • No hi ha alteració de la configuració arquitectònica.
  • No hi ha variació estructural.
  • No hi ha variació d'us.
  • No és edificació catalogada.
  • No hi ha ocupació de bens de domini públic.
 4. També es tramitaran les llicències d'obres vinculades al desenvolupamehnt d'activitats que, d'acord amb la legislació sectorial, no necessiten llicència.
Qui ho pot tramitar

Comerciants i/o empresaris.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
 1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
 2. Plànol d'emplaçament indicant l'obra escala 1/500.
 3. Descripció de les obres especificant metres quadrats útils d' exposició i venda del local i activitat proposada.
  • Si únicament és pintura-decoració: pressupost de les obres.
  • Si es fa variació de distribució, fals sostre, sanitaris,...
 4. Direcció tècnica competent i projecte tècnic: memòria i plànols. Caldrà acreditar la capacitat i titulació del tècnic d'alguna de les següents maneres:
  • Projecte visat.
  • Projecte sense visar acompanyat de Registre del document pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat del Certificat d'exercici professional del tècnic emès pel Col·legi.
  • Projecte sense visar acompanyat de la fotocopia del carnet col·legial del tècnic.

  El col·legiat serà responsable de que l'opció triada estigui d'acord amb la normativa interna del Col·legi que es tracti.
 5. Si la superfície comercial excedeix de 400m2, s'ha de fer la previsió d'aparcaments a raó d'una plaça/80m2 superfície construïda.
 6. Caldrà donar compliment al Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel qual es regula la Producció i Gestió dels Residus de Construccions i Demolicions.
 7. Estudi bàsic o de seguretat.
 8. Còpia NIF o DNI del sol·licitant.
 9. Persona Jurídica: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador, i del DNI representant.
 10. Fotocòpia de l'alta o últim rebut pagat de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) del contractista de les obres que el faculti a treballar al municipi de Cornellà de Llobregat (nacional, provincial o municipal) o declaració censal del contractista de les obres.
 11. Declaració jurada si les obres les realitza el propi sol·licitant.
 12. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
 13. Fotocòpia del contracte de propietat o lloguer del local comercial.
 14. Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això.
 15. Lliureu la sol·licitud i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.Temps de tramitació
 1. S’haurà d’estar, pel que respecta al procediment i terminis, al que estableix l’art. 70.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Un cop presentada i liquidada la comunicació a l'Ajuntament, l'actuació comunicada quedaria legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable, llevat que el seu atorgament portes com a conseqüència que es transfereixin el peticionari o a tercers facultats relatives al domini públic, o suposes l'adquisició de facultat en contra de les prescripcions contingudes a la normativa urbanística que resulti.
 2. No obstant allò previst a l'apartat anterior, quan es tracti d'obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna altra autorització municipal expressà o tàcita, per estar sotmeses, en aquest últim supòsit al règim de comunicació prèvia, el còmput del termini previst en el paràgraf anterior s'iniciarà a comptar del dia en que s'atorgui la primera, de forma expressa o en virtut del silenci administratiu, o a partir del dia en que finalitzi el termini reglamentàriament previst, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la seva disconformitat, quan es tracti de procediments sotmesos al règim de comunicació prèvia.
 3. Durant el termini d’un mes des de la seva presentació, l'Ajuntament podrà requerir, si escau, al titular de les obres, el efectes següents:
  • Perquè esmenin les deficiències observades en la documentació presentada.
  • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.

  En ambdós supòsits, la notificació del requeriment a l'interessat suspendrà l’autorització per a la realització de les obres.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions


Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de
Llicència d'ocupació de la Via Pública.


Si la obra a realitzar està inclosa als supòsits de l'annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà informe de prevenció favorable com a control preventiu per part de la Generalitat de Catalunya (art. 22).

El tràmit correspon a l'administració responsable de tramitar el projecte d'obres i per poder fer-ho efectiu, s'ha d'aportar allò que fixa el departament corresponent de la Generalitat. Veure aquí

En cas d'obres d'adequació a un ús concret, depenent d'aquest caldrà valorar, atenent a les lleis 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i 11/2009 d'activitats recreatives i espectacles públics la necessitat de la llicència d'activitat prèvia a la llicència d'obres que s'informa.

Si les obres no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat i no s'altera substancialment allò concedit, es pot tramitar la modificació no substancial com a comunicació prèvia. (art. 71 Decret 64/2014)


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Comunicació Prèvia Reforma Locals Comercials